رمز من - ramzeman
گزارش رمز من به نقل از مهر؛

۹ كاربرد اساسی ماهواره های سنجشی، از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی

۹ كاربرد اساسی ماهواره های سنجشی، از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی رمز من: با استفاده از فناوری سـنجش از دور مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان كمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی و ملـی با ۹ كاربرد مهم از تصاویر مـاهواره ای حاصل از این فناوری اجرایی كرد.


به گزارش رمز من به نقل از مهر، بـه كـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه اطلاعات جغرافیایی از جملـه راه هـای كسـب اطلاعـات از محـیط است؛ در ایـن زمینـه مـاهواره هـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه كنند كه این خاصیت هـا بـه اهمیـت و نقـش آنهـا مـی افزایـد.امروزه، بـا اسـتفاده از مـاهواره هـا، سنجنده های متنوع و تصـاویر مــاهواره ای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــده هــای زمینی كوچكتر از یــك متــر باز امكان پذیر شده كه خود موجــب تحــولی در فنــاوری سنجش از دور شده است.با استفاده از تصاویر مـاهواره ای و فناوری سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان كمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی، منطقـه ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند.عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تكـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یك محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امكــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی را به خـوبی فـراهم سـاخته اسـت. قابلیـت داده هـای مـاهواره ای، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته، فعالیـت هـای خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهند.از این رو دستیابی به فناوری سنجش از دور با تولید محصولات با ارزش افزوده در حوزه های مختلف كشاورزی، محیط زیست، هواشناسی، مدیریت بلایای، انرژی، حمل و نقل، مدیریت منابع آب، جنگلداری، آبخیزداری، نفت وگاز، خدمات شهری، مخابرات، اینترنت اشیا، اینترنت ماهواره ای، پایش های استراتژیك، امنیت، تحول دیجیتال و پزشكی و سلامت، برای هر كشور زمینه افزایش اقتدار، غرور و افتخار ملی و بین المللی را به همراه دارد.با توجه به تكمیل ماهواره سنجشی «پیام» بعنوان اولین ماهواره عملیاتی كشور، تصمیم سازان كلان و مدیران سیاستمدار می توانند از كاربردهای این فناوری و داده های این ماهواره برای مدیریت خیلی از موضوعات بهره بگیرند و توسعه كسب وكارهای فضاپایه را باز در دستور كار قرار دهند.تصاویر برگرفته از ماهواره سنجش از دور بیشتر از ۹ كاربرد اساسی دارد كه شامل موضوعات زیر است.كاربرد فناوری سنجش از دور در بخش انرژی- پیش بینی الگوهای هوا برای افزایش راندمان- پایش تجهیزات، جانمایی خطوط نیرو- اطمینان از امنیت نیروی كار- تولید نقشه زیست محیطی منطقه- شناسایی مناطق جدید انرژی و پیش بینی ریسككاربرد فناوری سنجش از دور در شهرهای آینده- پایش آلودگی- تولید نقشه دو و سه بعدی- مدیریت ترافیك- ارتباط سرویس های اورژانس- برنامه ریزی شهری- پایش سلامت درختان- ناوبری و موقعیت یابی.كاربرد تصاویر ماهواره ای در پایش كشاورزی- پیش بینی هوا- تایید نقشه زمین- مدیریت منابع آبی- تخمین بازده محصول- پایش مراحل رشد- مدیریت سلامت محصول- مدیریت خاك- پایش و پیش بینی آفات- پایش تغییرات و كاربری زمین- هدایت تجهیزات خودكار- برقراری ارتباط بین مزرعه هاكاربرد تصاویر ماهواره ای در كمك به بلایای طبیعی- پیش بینی تغییرات جوی منجر به بلایای طبیعی- تخمین لطمه وارد شده- شناسایی راههای فرار- پایش تغییرات زمان- تولید نقشه های به روز- مدیریت امداد- نجات و برقراری ارتباطكاربرد تصاویر ماهواره ای در كمك به حمل و نقل- مسیریابی- موقعیت یابی دقیق- بهینه سازی مصرف سوخت- كمك به تركیب روش های مختلف سفر- خودروهای خودران- اینترنت در مسافرت هوایی- برقراری ارتباط با مراكز اورژانسكاربرد داده های ماهواره ای در پایش هوا- اندازه گیری كیفیت هوا- پایش ذوب شدن یخ ها- اندازه گیری سطح دریا- پایش ذخایر ماهی- اندازه گیری اراضی با كاربرد شهری- مدیریت منابع آبی- شناسایی منابع تولید آلودگیكاربرد داده های ماهواره ای در بخش سرمایه گذاری- مشخص كردن زمان دقیق معاملات مالی- دنبال كردن دارایی ها- مشخص كردن آنی مجاز بودن كارت های بانكی- كمك به سیاست های بیمه گذاری- احداث خدمات بانكی در مناطق غیرشهریكاربرد داده های ماهواره ای در كمك به دولتهای محلی- پایش ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز- اندازه گیری فرونشست زمین- اندازه گیری جابجایی های پل ها- پایش دشت های سیلابی- تولید نقشه- مدیریت پارك ها- مدیریت و برنامه ریزی مسیر اتوبوس ها و ارتباط واحدهای پزشكیكاربرد فناوری سنجش از دور در پایش اقیانوسها- موقعیت یابی دقیق- برقراری ارتباط كشتی ها و بندرها- پایش آلودگی آب ها- دسترسی به اینترنت به دریا و اقیانوس- پایش كشند سرخ- اندازه گیری ارتفاع موج- پایش ذخایر ماهی و اندازه گیری شوری آب

1397/10/25
14:50:27
5.0 / 5
5197
اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۱
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت